Ακολουθήστε μας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τακτική Γ.Σ. στον Ολυμπιακό για εκλογές στο Δ.Σ. και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστή την διενέργεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα μεταξύ άλλων τις εκλογές για νέο Δ.Σ. αλλά και την μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση – ενήμερωση:

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΑΡ.ΓΕΜΗ 44327807000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 23.10.2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας όπως συνέλθουν την 16η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Αλεξάνδρας, Λιμένας Ζέας) στον Πειραιά, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1.- Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών κατά τον Ν.2190/1920 για την εταιρική χρήση από 01.07.2017 έως 30.06.2018, καθώς και υποβολή και έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2017 – 30.06.2018.
2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2017 – 30.06.2018.
3.- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 χρήσης 01.07.2018 – 30.06.2019.
4.- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.- Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.- Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/1920
7.- Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του καταστατικού της εταιρείας.
8.- Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 30 του καταστατικού της εταιρείας.
9.- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10.- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 60.000.000 ευρώ (ήτοι μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το ποσό των 65.430.000 ευρώ στο οποίο ανέρχεται σήμερα, στο ποσό των 5.430.000 ευρώ ) με σκοπό την αποκατάσταση του λόγου ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της ακύρωσης 150.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη (ήτοι από 163.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ σε 13.575.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας 0,40 ευρώ ) κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου μετόχου.
11.- Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
12.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Αλεξάνδρας, Λιμένας Ζέας) στον Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερησίας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες όπως παραστούν στην κατά τα άνω συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16.11.2018, ή στην Επαναληπτική Συνεδρίαση αυτής στις 27.11.2018, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά πέντε (5)
πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.
Πειραιάς, 23.10.2018 – το Διοικητικό Συμβούλιο

Περισσoτερα για ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ