Ακολουθήστε μας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η απουσία από το Champions League 2018/19 έφερε μείωση εσόδων ύψους 22,5 εκ ευρώ

Η απουσία του Ολυμπιακού από το Champions League την σεζόν 2018/19 είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων ύψους 22,5 εκ ευρώ.

Η Direction Business Reports επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ, αποκλειστικά για το www.businessnews.gr, για την οικονομική χρήση 2018/2019 (01/07/2018 έως 30/06/2019), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 και τα συνέκρινε με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2017/2018 (01/07/2017 έως 30/06/2018), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Συνοπτικά, από τη σύγκριση προκύπτουν τα παρακάτω:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ 2018/2019 vs 2017/2018:

● Έσοδα: 61,04 εκατ. ευρώ για την οικονομική χρήση 2018/2019 (01/07/2018 έως 30/06/2019) καταγράφοντας πτώση κατά 26,96 % σε σχέση με το 2017/2018 (01/07/2017 έως 30/06/2018). Η πτώση αυτή μεταφράζεται σε απώλειες αξίας 22,53 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις απώλειες που είχε η εταιρεία από τα έσοδα της από την UEFA,  καθώς η ομάδα συμμετείχε στο UEFA Europa Leaque κατά την περίοδο 01/07/2018 έως 30/06/2019.
Αναλυτικότερα:

Α) Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν την τρέχουσα χρήση σε 37,96 εκατ. ευρώ έναντι 56,37 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 32,66%. Η μείωση των λειτουργικών εσόδων τη φετινή χρήση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο 01/07/2017 έως 30/06/2018 η ομάδα συμμετείχε στους ομίλους της διοργάνωσης του UEFA Champions League, τα έσοδα της οποίας είναι πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της διοργάνωσης του UEFA Europa Leaque στην οποία συμμετείχε η ομάδα κατά την φετινή περίοδο (01/07/2018 έως 30/06/2019).  Η εταιρεία είχε έσοδα από την UEFA για το 2018/2019 ύψους 12,40 εκατ. ευρώ έναντι 31,52 εκατ. ευρώ το 2018/2017 (η μείωση ανέρχεται στο 60,65% και σε αξία απώλειες 19,12 εκατ. ευρώ). Παρόλα αυτά η ισχυροποίηση της συνεργασίας με αξιόπιστους και ισχυρούς χορηγούς, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των χαμηλών τιμών των εισιτηρίων διαρκείας και των απλών εισιτηρίων προκειμένου να είναι προσιτά στο σύνολο των φιλάθλων της ομάδας, διατήρησαν σε ικανοποιητικό επίπεδο τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Β) Τα έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών/λύσεις συμβολαίων ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση σε 23,08 εκατ. ευρώ έναντι 27,20 εκατ. ευρώ την χρήση 2017/2018 παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,15%.

● Κέρδη/Ζημίες προ φόρων: Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας κατέληξαν σε ζημιά ύψους 5,77 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 2,33 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 01/07/2017 έως 30/06/2018. Η αύξηση της ζημιάς οφείλεται κυρίως στην προαναφερθείσα μείωση των εσόδων από τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, καθώς και από την μείωση των κερδών από διάθεση ποδοσφαιριστών.
Τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης παρουσίασαν ζημιά 2,16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,03 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

● Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, συνολικού ποσού 5.714.667 ευρώ, μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 3.883.097 ευρώ, το οποίο οφείλεται στις ζημιές της περιόδου, στις οποίες ενσωματώνεται και η επίδραση από την εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με υποχρεωτική υιοθέτηση για τις χρήσεις που ξεκινούν από 01/01/2018.
● Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 30/06/2019 ανέρχεται στα 5.397.975 ευρώ (65.430.000 ευρώ στις 30/06/2018), διαιρούμενο σε 16.357.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ η καθεμιά.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου με την από 16/11/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών με σκοπό την αποκατάσταση του λόγου ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις, κατά το ποσό των 60.032.025 ευρώ μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των 0,40 ευρώ στο ποσό των 4 ευρώ με αναλογική μείωση του αριθμού των μετοχών από 163.575.000 ονομαστικές μετοχές σε 16.357.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστη και της ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των 4 ευρώ στο ποσό των 0,33 ευρώ.

● Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, σύμφωνα με το υπό σημερινή ημερομηνία μετοχολόγιο, έχει ως ακολούθως:
ABISSO HOLDINGS LTD: 69,57% (11.380.250 μετοχές)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: 13,48% (2.204.713 μετοχές)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: 10% (1.635.753 μετοχές)

ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ: 6,95% (1.136.784 μετοχές)

Προοπτικές 2019/2020

Το γεγονός ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμμετέχει τη φετινή χρονιά ξανά στους ομίλους του UEFA Champions League, θα επαναφέρει την πορεία των εσόδων για την χρήση 01/07/2019 έως 30/06/2020 στα γνωστά επίπεδα για την Εταιρεία. Επίσης, τα προσδοκώμενα έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, και η συνεχής προσπάθεια της διοίκησης για μείωση των λειτουργικών της δαπανών, εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν την Καθαρή Θέση της Εταιρείας.

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την εταιρεία

Πηγή: businessnews.gr

Περισσoτερα για ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Follow Us

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ